W-M Liga Ochrony Przyrody obchodzi 90 lat Lasów Państwowych

 

Członek Ligi Ochrony Przyrody -„Poznaje, Obserwuje i ChroniRóżnorodność Biologiczną - Zrównoważenie Użytkując ją,Odnawia i Pomnaża Jej Zasoby Współczesnym i Przyszłym Pokoleniom”.

 

Rok 2014 jest jubileuszowym, Liga Ochrony Przyrody obchodzi 86 – lecie swego istnienia: Dołącz do nas, to tylko nasza organizacja wie jak i uwzględnia w swojej działalności dbałość o zapewnienie również człowiekowi warunków w środowisku bezpiecznych dla jego życia w myśl zasady: Zdrowy Człowiek=Zdrowa Przyroda a Zdrowa Przyroda=Zdrowy Człowiek.

 

Liga Ochrony Przyrody, jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach i swojego Statutu. Jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie. Terenem działalności Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Liga jest Stowarzyszeniem, podlega rejestracji i ma osobowość prawną. Liga jest organizacją otwartą, w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy są zainteresowani ochroną przyrody. Opiera si ę na społecznej pracy członków.

 

Podstawowymi celami działalności Ligi są:

 

- Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

 

- Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.

 

- Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.

 

- Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:

 

a) zachowanie różnorodności biologicznej,

 

b) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

 

c) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

 

d) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień,

 

e) kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego,

 

f) upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

 

Liga realizuje swe cele poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego polegającą na:

 

- podejmowaniu działań o charakterze interwencyjnym, w szczególności współdziałanie w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku przyrodniczemu,

 

- podejmowaniu działań zmierzających do ograniczania ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego, w tym składanie uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społecznestaw, bądź uczestniczenie w nim na prawach strony,

 

- inicjowaniu i podejmowaniu społecznych przedsięwzięć, pełnieniu roli organizatorskiej w społecznym ruchuna rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju,

 

-popularyzowaniu w śród społeczeństwa, a zwłaszcza w śród dzieci i młodzieży, odpowiedzialnego stosunku do przyrody ojczystej,

 

- współdziałaniu z organami państwowymi, w tym administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności z komisjami i radami powoływanymi przez nie, w celu wykonywania zadań wchodzących w zakres działania Ligi, w tym zleconych przez te organy,

 

- współpracy w realizacji celów Ligi z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

 

- organizowaniu i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, konkursów, spotka ń, wystaw, olimpiad, klubów zainteresowań, akcji społecznie użytecznych, np. zalesianie, zakładanie arboretów i parków.

 

Liga może prowadzić działalność odpłatną po żytku publicznego polegającą na:

 

- prowadzeniu działalności twórczej i informacyjno-promocyjnej mającej na celu wzbudzanie zainteresowania i szacunku do przyrody,

 

- prowadzeniu pozaszkolnej edukacji i wychowania skierowanej do wszystkich grup wiekowych w zakresie ochrony przyrody poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów edukacyjnych, szkole ń, sympozjów, uniwersytetów wiedzy ekologicznej, konferencji, zielonych szkół, - organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii, warsztatów ekologicznych, wycieczek przyrodniczych,

 

- organizowaniu zespołów rzeczoznawców w zakresie ochrony przyrody i środowiska,

 

- wykonywaniu zada ń z zakresu ekologii, ochrony roślin, zwierząt i grzybów oraz dziedzictwa przyrodniczego,

 

- propagowaniu walorów krajobrazu, uprawianiu turystyki ekologicznej i promocji zdrowia.

 

Kto może być Członkiem Ligi Ochrony Przyrody:

 

  • Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz składkę roczną. 

  • Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje Zarząd Okręgu w Olsztynie na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do Ligi jest ważna legitymacja członkowska. 
    Osoby ubiegające się o członkostwo w Lidze Ochrony Przyrody powinny wypełnić członkowską, a następnie przesłać ją bezpośrednio na adres odpowiedniego do swojego miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego lub z pośrednictwem Oddziału.

 

Struktura Organizacyjna Ligi Ochrony Przyrody

 

- Zarząd Główny

 

- Zarządy Okręgowe, w skład, których wchodzą:

 

Zarządy Oddziałów z Kołami LOP z Członkami: od przedszkola do osób

 

dorosłych. Aby powstało Koło powinno zrzeszać minimum siedem osób,

 

Przedszkolne, Szkolne Koło /Szkolny Klub Ligi

 

- Przedszkolne Koło, Szkolne Koło/Szkolny Klub Ligi jest podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolach i szkołach, w której członkowie realizują cele i zadania Ligi, mogą one być tworzone za zgodą władz szkolnych.

 

- Opiekę nad działalnością Przedszkolnego, Szkolnego Koła/Szkolnego Klubu sprawuje opiekun - członek Ligi, wyłoniony z grona pedagogicznego.

 

Kadencja podstawowych jednostek Ligi trwa pięć lat - dla kół członków dorosłych, oraz dwa lata - dla kół przedszkolnych, szkolnych i szkolnych klubów.

 

Co robimy w Lidze: roczne plan pracy opracowują Okręgi, Oddziały i Koła uwzględniając w nich realizacji wcześniej wymienione cele i zadania statutowe Ligi na miarę lokalnych potrzeb i uwarunkowań. O skuteczności i różnorodności działalność w Lidze decydują jej Członkowie.

 

Dekalog Przyjaciela Lasu:

 

1. Szanuj przyrodę !

 

2. Nie zaśmiecaj lasu !

 

3. Nie niszcz zieleni !

 

4. Nie hałasuj i nie płosz zwierząt !

 

5. Przez las wędruj ścieżkami !

 

6. Nie zprószaj ognia w lesie !

 

7. Nie wypalaj traw !

 

8. Nie zabieraj skarbów przyrody, żebyś miał do czego wrócić !

 

9. Kieruj się dobrem mieszkańców lasu !

 

10. Zwracaj uwagę nawet na tych najmniejszych !

 

11. Dbaj o wszystkie gatunki roślin i zwierząt, zwłaszcza te chronione !

 

12. W okresie zimowym nie dokarmiaj zwierząt w pobliżu aglomeracji miejskich –

 

zajmują się tym leśnicy oraz myśliwi !